Çekişmeli Boşanma Davası ile İlgili Merak Edilen Herşey

Merve Nur Arabacı

Merhaba sevgili Balkafa.com okurları,

Bildiğiniz üzere bir önceki yazımda, boşanmayı düşünen ve ortak paydada buluşabilen çiftleri uzun yargılama sürecinden kurtaracak tek ve en etkili yol olan anlaşmalı boşanma prosedüründen bahsetmiş, anlaşmalı boşanma sebepleri nelerdir? Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir? Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer? Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadardır? gibi meslek hayatımda en çok karşılaştığım soruları sizler için tek tek yanıtlamıştım.

Yazımı incelediğinizde göreceğiniz üzere anlaşmalı boşanma, tek celsede sonuçlanabilen, son derece hızlı ve çekişmeli boşanmaya göre daha az yıpratıcı ve daha az maliyet gerektiren bir davadır. Eşler düzenlenen bir protokol yardımıyla maddi manevi tazminat, nafaka talepleri, ev eşyalarının durumu, mal paylaşımı, velayet, yargılama giderlerine kimin katlanacağı gibi birçok konuda serbestçe düzenleme yapabilmektedir.

Tek celsede boşanmak için gerekli koşullar nelerdir?

Tüm bu avantajlarının yanında anlaşmalı boşanma, her iki eşin de boşanmanın tüm sonuçları hususunda anlaşmış olmaları halinde mümkündür. Eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmemesi veya anlaşmalı boşanmada taraflardan birinin mahkemeye gelmemesi halinde hakim tek celsede boşanma kararı veremeyecek ve yargılama yapmakla yükümlü olacaktır.

Bazense her iki eş de zaten en başından itibaren boşanmak istemekte, ancak iletişim kuramamaları veya ayrı yaşıyor olmaları nedeniyle ortak hareket edememektedir. Bu noktada tarafların boşanmaları ancak çekişmeli boşanma davasının sonuçlanması ile gerçekleşecektir. Peki çekişmeli boşanma ne demektir?

Bu yazımda sizlere çekişmeli boşanma davası ve çekişmeli boşanma nedenleri hakkında bilgi vermek, en sık karşılaştığımız –belki de sizlerin de aslında merak ettiği- soruları cevaplandırmak istiyorum.

Şunu da belirtmek isterim ki boşanma davaları ve sonuçları, Aile Hukuku içerisinde oldukça geniş bir yer tutmaktadır. Bu nedenle tek bir yazıda tüm konuları ele almak ve bütün soruları cevaplandırmak hukuken mümkün değildir. Bu nedenle boşanma hukukuna ilişkin konuları bölümlere ayıracak ve ayrı başlıklarda ayrı konular hakkında bilgiler vermeye devam edeceğim. Yine de her somut olayda karşılaşılan olaylar farklılık gösterdiğinden aklınıza takılan diğer hususlarda aşağıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. 🙂

Boşanma nedir?

Boşanma geçerli bir şekilde kurulan evliliğin, kanunda sayılan nedenlere dayanarak mahkeme tarafından sona erdirilmesidir. Boşanma kararı eşlerden birinin diğerine veya her ikisinin de birbirlerine karşı açtıkları boşanma davası üzerine verilir. Boşanma kararı istinaf edilmediğinde kesinleşir ve kesinleşen karar Nüfus Müdürlüğüne gönderilerek nüfus kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır.

Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Boşanma davalarına bakmakla Aile Mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarına bakmaktadır. Boşanma davası açmak isteyen eş davasını, kendi yerleşim yerinde, diğer eşin yerleşim yerinde veya son defa altı aydan beri oturdukları yer mahkemesinde açabilir. Dava açıldıktan sonra yerleşim yerlerinin değişmesi, davanın açıldığı tarihte yetkili olan mahkemeyi yetkisiz hale getirmez.

Boşanma davasını kim açabilir?

Ergin ve ayırt edebilen, yani tam ehliyet sahibi ve kusursuz, daha az kusurlu veya eşit kusurlu eş boşanma davası açabilir. Türk hukukunda çoğunlukla tam kusurlu eşin boşanma davası açamayacağı kabul edilmektedir.

Boşanma davası sırasında eşlerden biri ölürse ne olur?

Boşanma kural olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle bizzat hak sahibi eş tarafından kullanılmalıdır. Ancak eşlerden birinin dava sırasında ölmesi, ölen eşin mirasçılarının belirlenmesi, ölen eşin kusurunu ispatlama olanağı bulunması ve hükmün boşanma kısmının kesinleşmemesi halinde mirasçılar davaya devam edebilmektedir.

Özel boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda boşanmanın özel sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı olarak belirlenmiştir.

Zina nedeniyle boşanma şartları nelerdir?

Eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken, karşı cinsten biriyle isteyerek cinsel ilişkiye girmesi halinde zina nedeniyle boşanma kararı verilecektir. Boşanma için ayrıca evlilik birliğinin zinadan etkilenip etkilenmediği incelenmez, çünkü zina evlilik birliğine yapılan en büyük sadakatsizlik ve hakaret olarak kabul edilmektedir.

Yalnızca bir kez gerçekleştirilen zina boşanma nedeni oluşturur mu?

Zinanın boşanma nedeni olması için diğer eşin devamlı olarak zina eylemini gerçekleştirmesi, bu durumu alışkanlık haline getirmiş olması aranmaz. Zina yalnızca bir kez gerçekleşse dahi boşanmak için geçerli ve yeterli bir nedendir.

Hangi eylemler zina sayılmaz?

Hayvanlarla ilişki, yapay döllenme ve aynı cinsle ilişki Türk hukukunda zina sayılmamaktadır. Ayrıca tecavüz, ağır uyku, hipnotize olma durumunda, ağır tehdit halinde zina gündeme gelmeyecektir.

Zina nasıl ispat edilir?

Diğer eşin zina yaptığını iddia ederek boşanmak isteyen davacı eş, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Bu kapsamda tanık beyanları, video ve fotoğraflar, sosyal medya hesapları, otel kayıtları, ses kayıtları, telefon kayıtları vb. bir çok delil ile durum ispat edilebilir.

Zina nedeniyle boşanmak için kaç ay içinde dava açılmalıdır?

Zina sebebiyle boşanma davası, aldatılan eşin zinayı öğrenmesinden itibaren altı ay içinde açılmalıdır. Eğer aldatılan eş zina yapıldığını 5 senenin sonunda öğrenirse, zina davası açma hakkı olmaz, yani zina davası açabilmek için kişinin aldatıldığını maximum 5 sene içerisinde öğrenmesi gerekmektedir. Bu sürenin sonunda kişi boşanma davası açmak isterse, genel nedenler ile boşanma davası açabilir.

Zinayı affeden eş boşanma davası açabilir mi?

Boşanma davası açma hakkı, yukarıda bahsettiğim hak düşürücü sürelerin geçmesinin dışında, zina yapan eşin affedilmesi ile de düşmektedir. Özetle zinayı affeden eş boşanma davası açamamaktadır. Af açıkça ve sözlü bir şekilde olabileceği gibi örtülü bir şekilde davranışlarla da yapılabilir. Örneğin zina yapan eşi ile sürekli birlikte hareket edip fotoğraflar paylaşan eş kusurlu eşi affetmiş sayılmaktadır.

Eşin diğer eşi öldürmeye teşebbüs etmesi boşanma nedeni midir?

Hayata kast olarak adlandırılabilecek bu durum özel boşanma nedenlerinden biridir. Öldürmeye teşebbüs eyleminin ayrıca evlilik birliğini sarsıp sarsmadığı aranmaz. Eylemin planlı veya ani bir şekilde gelişmesi de durumu değiştirmez. Aynı şekilde karşı tarafı intihara özendirmek, teşvik etmek de hayata kast anlamına geldiğinden bu durumda özel boşanma nedenidir.

Hakaret etmek ve küçük düşürmek boşanma nedeni midir?

Hakaret etmek ve küçük düşürmek onur kırıcı davranışlardan olup boşanma nedeni olarak değerlendirilmektedir. Bu eylemler yazılı, sözlü, hareketle gerçekleştirilebilir. Yine topluluk içerisinde hakaret edilmesi ile birebir kalındığında hakaret edilmesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Pek fena muamele ne demektir?

Pek fena muamele, zulüm, işkence, eziyet, dayak, aşırı derecede cinsel ilişkide bulunmak veya anormal cinsel ilişkiye zorlamak gibi vücut bütünlüğüne yönelik saldırılarla gerçekleşebileceği gibi aç bırakmak, mahzene kapatmak, hastalık aşılamak veya hapsetmek gibi sağlığa yönelik saldırı şeklinde de gerçekleşebilir. Bu davranışların zulüm ve işkence boyutunda olması gerekir. Boşanma nedeni olabilmesi için bu eylemlerin devamlı olması gerekmez, bir kez dahi olması boşanma nedeni olarak gösterilmesi için yeterlidir.

Eşlerden birinin suç işlemesi boşanma nedeni midir?

Her suç olmasada, küçük düşürücü suçların işlenmesi diğer eş için boşanma nedeni oluşturmaktadır. Suçun küçük düşürücü nitelikte olup olmadığına genel toplum yargılarına göre hakim karar verecektir. Anayasa’da yüz kızartıcı suç olarak tanımlanan bazı suçlar için ise hâkim değerlendirmesine gerek yoktur. Bu suçlar, rüşvet, zimmet, irtikâp, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, parada sahtecilik, kasten adam öldürme gibi suçlardır.

Terk boşanma nedeni midir?

Eşlerden birisinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak için eşini bırakıp gitmesi veya haklı sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi terk olarak adlandırılmakta olup özel boşanma nedenidir.

Terk eden her zaman giden eş midir?

Terk nedeniyle boşanma davasını terkedilen eş açabilir. Bununla birlikte terk eden her zaman giden eş değildir. Diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlayan (kovan) veya haklı sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Hangi durumlar terk sayılmaz?

Askerlik, cezaevinde bulunma, hastalık, öğrenim, memuriyet sebebiyle atanan görev, esirlik, iş seyahati nedenleriyle ayrı yaşama terk sayılmaz.

Evlendikten sonra akıl hastası olmak boşanma nedeni midir?

Eşlerden birinin akıl hastalığı evlendikten sonra başlamışsa ve iyileşmesine olanak da bulunmuyorsa (resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilecek) diğer eş akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilir.

Genel boşanma nedenleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda yukarıda bahsettiğim özel boşanma nedenleri yer almaktadır. Bunların dışında kanunda yer almayan farklı sebeplerin de evlilik birliğini temelinden sarsması ve yaşanan durumun çiftin yaşamını birlikte devam ettiremeyecek hale getirmesi nedeniyle de boşanma davası açmak mümkündür. Genel boşanma nedenleri tek tek kanunda sayılmamış, bu konuda hakime takdir yetkisi tanınmıştır.

Yargıtay kararları ile kabul edilen genel boşanma nedenleri nelerdir?

  • Duş almama,
  • Kadının rızası dışında cinsel birliktelik,
  • Ağız kokusu,
  • Aile sırlarını ifşa,
  • Altına kaçırma,
  • Çift cinsiyetli olma gibi sebeplerin evlilik birliğini temelinden sarstığı kabul edilmektedir.

Boşanma davası açmak için avukat zorunlu mudur?

Her davada olduğu gibi boşanma davasında da avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak boşanmanın velayet, nafaka, tazminat, mal rejimi gibi son derece önemli sonuçları açısından hak kaybına uğramamak, kesinleşme sürecini kısaltmak, en doğru hukuki hamleleri yaparak en kısa sürede sonuç almak, ispat vasıtalarını en etkili şekilde kullanmak ve en önemlisi haklıyken haksız duruma düşmemek adına mutlaka bir avukat yardımı alınmasını öneriyorum.

Boşanma davası için nasıl vekaletname çıkartılır?

Boşanma davası için bulunduğunuz konuma en yakın herhangi bir noterden vekaletname çıkartabilirsiniz. Bu vekaletnamede özel boşanma yetkisi bulunmalı, avukat kimlik ve adres bilgileri yer almalıdır. Ayrıca vekaletnameye fotoğraf eklenmelidir.

Çekişmeli boşanmada avukatlık ücreti ne kadar?

Avukatlık ücreti, her davanın uzunluğuna, iddia edilen hususlara, taleplere ve delillere, avukatla yapılan anlaşmaya göre değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte İstanbul Barosu tarafından da avukatların verecekleri hukuki danışmanlık karşılığı alacakları maddi bedel, tavsiye niteliğinde belirlenmiştir. İstanbul barosu tarafından kararlaştırılan bu ücretlere web sitesi üzerinden ulaşabilir, vekâlet ücreti hakkında detaylı bilgi almak için ise aşağıda paylaştığım e-mail adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. 🙂

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, sevgiler…

E-mail: av.mervearabaci@gmail.com

0 Yorum

Bu yazılar ilginizi çekebilir!

Yorum Yaz